Informacje prawne

Zrzeczenie się

Informacje na tej stronie podane są wyłącznie w celu prezentacji firmy EP Energo Mineral Sp. z o.o. oraz jej produktów i usług. Są one zapewniane bez jakiejkolwiek odpowiedzialności, w szczególności (ale nie wyłącznie) odpowiedzialności za aktualny stan, kompletność lub prawidłowość informacji lub jakiejkolwiek odpowiedzialności za przydatność handlową produktów, ich przydatność do konkretnego celu lub naruszenie praw osób trzecich.

EP Energo Mineral Sp. z o.o. zaleca sprawdzenie wszelkich informacji uzyskanych z tej strony internetowej przed ich wykorzystaniem. Użytkownicy tej strony internetowej zgadzają się na dostęp do strony i jej zawartości na własne ryzyko. Firma EP Energo Mineral Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej.

Ta strona zawiera linki i odniesienia do stron internetowych osób trzecich. Firma EP Energo Mineral Sp. z o.o. zweryfikowała informacje podane na stronach internetowych osób trzecich zgodnie z najlepszą wiedzą i wiarą, przy zachowaniu profesjonalnej dbałości. Linki zapewniono tylko dla wygody użytkownika i nie oznaczają one zatwierdzenia przez firmę EP Energo Mineral Sp. z o.o. ich zawartości. EP Energo Mineral Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i zawartość takich stron internetowych osób trzecich lub za szkody wynikłe z ich używania. Linki do stron osób trzecich są oznaczone jako linki zewnętrzne.

Ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania w zakresie, w jakim firma EP Energo Mineral Sp. z o.o. spowodowała szkodę w wyniku rażącego zaniedbania lub umyślnie lub w przypadku odpowiedzialności za produkt lub innej obowiązkowej odpowiedzialności.

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

Wszelkie treści udostępniane na niniejszej stronie internetowej, w szczególności wszystkie teksty, obrazy, grafika, dźwięk, wideo i pliki animowane (dalej "zawartość") podlegają prawu autorskiemu i innym prawom chroniącym własność intelektualną.

Z wyjątkiem przypadków szczególnych określonych poniżej, niniejsza strona nie przyznaje żadnych praw licencyjnych do zawartości niniejszej strony internetowej, poza celami osobistymi, niehandlowymi, ani praw własności intelektualnej, takich jak znaki towarowe i patenty. Jakiekolwiek takie wykorzystanie do innych celów jest zabronione i stanowi naruszenie obowiązującego prawa (w tym m.in. ustawy o prawie autorskim, ustawy o znakach towarowych, ustawy o ochronie praw autorskich, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

EP Energo Mineral Sp. z o.o. przyznaje użytkownikom strony prawo do używania, zapisywania lub powielania treści uzyskanych w sekcji "Centrum pobierania", w całości lub w części, do celów dziennikarskich, pod warunkiem jednak, że taka treść nie zostanie zmieniona i zawarte są poniższe informacje o prawach autorskich: Copyright © 2017 EP Energo Mineral Sp. z o.o. Próbny egzemplarz należy przesłać do EP Energo Mineral Sp. z o.o.

Hiperłącza mogą być ustanowione do tej strony internetowej po uzyskaniu uprzedniej zgody firmy EP Energo Mineral Sp. z o.o.. Aby uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z osobą do kontaktu odnośnie tej strony wymienioną w sekcji Informacje prawne/Informacje o firmie.

Dane osobowe powierzone firmie EP Energo Mineral Sp. z o.o. są przetwarzane i chronione zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym prawodawstwie:

  • Ogólne rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204  z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 z 2004 r., poz. 1800 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych